วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร 1/2556

28 พฤศจิกายน 2555 ดำเนินอบรมเกษตรกรบ้านกองผักปิ้ง หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองนะ เพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ และด้านอาหารสัตว์ ทั้งเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจกว่า 30 ราย โดยเน้นเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ของธนาคารโค-กระบือ เป็นหลัก เพื่อมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธนาคารโค-กระบือ เนื่องด้วยเกษตรกรมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก พิจารณาจากการแจ้งเกิดของลูกกระบือและความใส่ใจในด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น