วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร 1/2556

28 พฤศจิกายน 2555 ดำเนินอบรมเกษตรกรบ้านกองผักปิ้ง หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองนะ เพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ และด้านอาหารสัตว์ ทั้งเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจกว่า 30 ราย โดยเน้นเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ของธนาคารโค-กระบือ เป็นหลัก เพื่อมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธนาคารโค-กระบือ เนื่องด้วยเกษตรกรมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก พิจารณาจากการแจ้งเกิดของลูกกระบือและความใส่ใจในด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร 1/2555

26 เมษายน 2555 อบรมเกษตรกรด้านการจัดการดูแลสัตว์ปีก ณ โครงการหลวงแกน้อย

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

มอบพันธุ์สัตว์และอาหาร 2555

28 มีนาคม 2555 มอบพันธุ์สัตว์ปีกและอาหาร ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ ซึ่งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลีก ตำบลเมืองนะ จำนวน 10 รายๆละ 6 ตัว(ผู้ 1 / เมีย 5)